| ENGLISH |

 O Mostogradnji Aktuelnosti Vlasnička struktura

Teritorijalna šema

Rukovodeća šema

Kontakti
 

OBJEKTI STARIJI OD PET GODINA

 

 DRUMSKI MOST PREKO DUNAVA U NOVOM SADU "Varadinski most"

 

DRUMSKI PLIVAJUĆI MOST PREKO DUNAVA U NOVOM SADU

Čelična kontinualna greda preko tri polja, premostila je Dunav koristeći stubove srušenog čeličnog  rešetkastog mosta. Predmontaža dva segmenta dužine po 111,7m i srednjeg dužine 81,4m obavljena je na obali. Montaža konstrukcije izvedena je metodom naplavljivanja pomoću plovila sa portalnim hidrauličnim kranovima.Ukupna dužina mosta je 304,8m. Radovi na terenu trajali su 105 kalendarskih dana. Mostovsku konstrukciju čine šest plovila – barže, namenjene za rečne potiskujuće teretne sastave. Dodatnom konstrukcijom su ojačane i prilagođene da mogu primiti dvosmeran drumski i pešački saobraćaj. Četiri barže su postavljene upravno na tok reke i ankerisane o betonske stubove starog železničkog mosta, sa mogućnošću propuštanja brodova i leda. Most je bio u upotrebi do završetka obnove mosta Slobode. Uklonjen je 11.10.2005.god. Dužina mosta sa prilaznim rampama iznosila je 369,60 m. Svi radovi su završeni za 60 kalendarskih dana.
   

DRUMSKO ŽELEZNIČKI MOST PREKO DUNAVA U NOVOM SADU – PRIVREMENI MOST

DRUMSKI MOST PREKO VELIKE MORAVE KOD MIJATOVCA

Most se sastoji od šest čeličnih tipskih rešetki sistema proste grede. Ovaj tip rešetke poznat pod oznakom MD 88, ispunjava uslove za brzo premoštavanje prepreka raspona od 36 do 102 m bez međustubova. Most je privremenog karaktera.  Rečni stubovi na koje se ove proste grede oslanjaju, fundirani su na HW šipovima prečnika 1,5 m. Pod vodom  su ukrućeni montažnim armirano betonskim prstenovima a nad vodom armirano betonskim naglavnicama. Širina kolovozne trake je 4,5 m. Dužina mosta je 423,50 m. Saobraćaj se odvija naizmenično. Most je izgrađen za 100 kalendarskih dana.Most je prednapregnuta konstrukcija preko pet polja, sistema kontinualne grede. Srednji stubovi su izgrađeni na temeljima porušenog mosta, a obalni su adaptirani. Kolovoznu konstrukciju čine dva glavna podužna nosača sa poprečnim nosačima i kolovoznom pločom. Izvode se kao montažni elementi dužine 5,22 m a zatim se spajaju u montažne komade maksimalne dužine 20,40m. Montiraju se lansirnom rešetkom. Ovako osmišljen tehnološki postupak omogućio je brzu i ekonomičnu izgradnju mosta. Ukupna dužina mosta je 275,60 m.
   

DRUMSKI MOST PREKO DUNAVA KOD BOGOJEVA, Hrvatska

DRUMSKI MOST PREKO BOLJETINSKE REKE

Most se sastoji iz dve nezavisne čelične konstrukcije:
  • Kontinualnog nosača sandučastog preseka promenljive visine i raspona 100+150+100 m.
  • Kontinualnog nosača otvorenog preseka konstantne visine i raspona 60x3x75 m.
Gornji pojas ovih konstrukcija je ortotropna kolovozna ploča. Montaža konstrukcije obavljena je plovnom dizalicom. U velikom otvoru primenjen je konzolni postupak po principu slobodne montaže, a u ostalim otvorima za montažu su korišćeni privremeni oslonci. Dva stuba u plovnom putu temeljena su na kesonima, a ostali na HW šipovima prečnika 120 mm. Ukupna dužina mosta je 670m.
Na visini od 54 m iznad rečnog korita, kanjon Boljetinske reke premošćen je sa dva armirano-betonska luka raspona 92 m. Izgrađeni su na čeličnoj trozglobnoj lučnoj skeli. Kolovozna konstrukcija je kontinualna greda preko sedam polja raspona po 16 m. Oporci lukova i stubovi na obali temeljeni su na krečnjačkoj steni. Rad na montaži skela, transport opreme i materijala obavljan je kabl kranom nosivosti 6t. Ukupna dužina mosta je 165,20m.
   
DRUMSKO ŽELEZNIČKI MOST PREKO DUNAVA U NOVOM SADUAUTOPUT E - 75 DRŽAVNA GRANICA /HORGOŠ/ - SUBOTICA - FEKETIĆ
Dva armirano betonska luka raspona 211 m i 165,75 m po načinu izgradnje pretstavljala su jedinstveno svetsko rešenje. Za betoniranje velikog luka, prvi put u svetu je izgrađena skela konzolnim postukom od prefabrikovanih arm. betonskih elemenata. Do spajanja u temenu, konzole su pridržavane kablovima koji su preko privremenih pilona ankerovani u oporke luka. Prvi put u našoj zemlji primenjen je vrlo visok procenat prefabrikovanih arm. betonskih montažnih delova mosta koji su trajno ugrađeni u obešeni kolovoz na mostu: to su vešaljke, poprečni nosači, spregovi i elementi pešačkih staza. Oporci luka izgrađeni su kesonskom metodom od kojih srednji ima površinu od  838 m2. Ukupna dužina mosta iznosi 466,45m. Na 71 kilometar dugoj trasi međunarodnog magistralnog puta E-75, od državne granice do Feketića izgrađeno  je trideset mostova, u ukupnoj  dužini od 2000 metara od kojih su 2 u trupu puta, a ostali su nadputnjaci i nadvožnjaci. Svi objekti su fundirani na šipovima, temelji su rađeni na licu mesta i krajnje ležišne grede dok su stubovi i srednje ležišne grede na nadputnjacima, kao i glavni prednapregnuti nosači montažnog tipa. Rasponi na nadputnjacima su 26 metara.
 
   
DRUMSKI  MOST PREKO SAVE U BEOGRADU, MOST "GAZELA"DRUMSKI MOST PREKO AKUMULACIONOG JEZERA GAZIVODE
Premošćavanje Save izvršeno je čeličnom ramovskom konstrukcijom od tri polja raspona 41,60+249,92+40,48 m. Kosi i krajnji stubovi imaju zajedničke oslonce temeljene na kesonima. Na taj način izvršeno je uklještenje ramovske konstrukcije i sprečeno podužno pomeranje njenih krajeva. Po svojoj koncepciji, most spada u originalna projektantska rešenja. Montaža čelične konstrukcije u velikom otvoru obavljena je konzolnim postupkom po principu slobodne montaže. Ukupna dužina mosta sa inundacijama iznosi 475,50m.Most je izgrađen na lokaciji ranijeg mosta na Ibru, potopljenog formiranjem jezera. Sastoji se od dvozglobnog čeličnog luka sa obešenim kolovozom, raspona 195,0m i armirano-betonskih prednapregnutih inundacija dužine 38,40m na levoj i 90,75m na desnoj obali.  Montaža lučne konstrukcije, vešaljki i kolovozne konstrukcije obavljena je sa dva paralelna kabl krana nosivosti po 12 t. Oporci luka i stubovi na obali temeljeni su na svežem škriljcu – filitu. Ukupna dužina mosta je 323,65m.
   
DRUMSKI MOST PREKO MORAČE, Most “Grlo”, Crna GoraDRUMSKI MOST PREKO DUNAVA KOD SMEDEREVA
Most, sistema kontinualnog rama sa kosim srednjim stubovima i raspona 14,0+64,0+17,0m izgrađen je od armiranog i prednapregnutog betona. Nalazi se na visini 107m iznad rečnog korita. Priobalni delovi mosta, grede sa kosim stubovima i prepustima od 7,0m, betonirani su na drvenoj skeli ojačanoj čeličnom konstrukcijom i čeličnim zategama. Srednji – montažni do mosta, izgrađen je od prednapregnutog betona sa četiri nosača dužine 33,40m. Nosači su montirani pomoću kranske staze i dva pokretna portalna krana. Svi stubovi su temeljeni na krečnjačkoj steni. Ovo je prvi most u našoj zemlji izgrađen sa montažnim nosačima od prednapregnutog betona dužim od 30,0m. Ukupna dužina mosta je 103,20mMost se sastoji od tri čelične kontinualne grede sandučastog preseka sa gornjom ortotropnom pločom i prilaznih armirano betonskih prednapregnutih konstrukcija. Ovo je najduži most na Dunavu preko njegovog "vodenog ogledala", koje pri normalnom vodostaju iznosi 1.050 m, a pri visokoj plovnoj vodi 1.200 m.  Svi stubovi temeljeni su na bušenim šipovima prečnika 1,5 m i izgrađeni su pod zaštitom zagata i priboja. Montaža čelične konstrukcije obavljena je plovnom dizalicom. Ukupna dužina mosta je 1.436m.
   
DRUMSKI I TOPLODALEKOVODNI MOST PREKO SAVE U OBRENOVCUDRUMSKI MOST PREKO SAVE KOD OSTRUŽNICE
Most se sastoji od čeličnih rešetkastih konstrukcija sistema proste grede, raspona 2x51,0+51,50+101,50+141,0+50,50 i armirano betonske konstrukcije raspona 19,70+8x20,20m.Ove konstrukcije oslanjaju se na 16 stubova temeljenih na HW šipovima prečnika 1,20 i 1,50m. Kroz sredinu mosta prolaze dve saobraćajne trake, a na konzolama po jedna toplodalekovodna cev i pešačke staze. Čelične rešetke su predmontirane na obali, a zatim prenete na stubove plovnom dizalicom. Ukupna dužina mosta je 446,50m.Najveći objekat na obilaznici Beograda sastoji se iz prilaznih prednapregnutih betonskih konstrukcija na levoj i desnoj obali i čelične kontinualne konstrukcije sandučastog preseka sa gornjom ortotropnom pločom. Most je izgrađen za uzvodnu polovinu profila autoputa a stubovi za pun profil. Svi stubovi su temeljene na bušenim šipovima prečnika 1,5m. Prilazne betonske konstrukcije su montažne armirano betonske prednapregnute grede dužine 593,35m. na levoj i 608,35m. na desnoj obali. Montaža je obavljena Lansirnom rešetkom. Čelična konstrukcija u rečnom toku je kontinualna greda od pet otvora dužine 3x99,0+88,0+198,0m. Montaža je obavljena plovnom dizalicom. Ukupna dužina mosta je 1.785,0m.
   
DRUMSKI MOST PREKO LIMA U PRIBOJUPEŠAČKI MOST PREKO SAVE U SREMSKOJ MITROVICI, "SVETI IRINEJ"
Radi što boljeg prilagođavanja niveleti puta, njenom podužnom padu od 4,5% i zakošenju od 57,5° u odnosu na tok Lima, sandučasti nosači mosta izvedeni su konzolnim postupkom sa betoniranjem na licu mesa. Svojim izgledom most nije narušio ambijent okoline u kojoj se nalazi. Most se sastoji od dve konstruktivne celine: Armirano betonske inundacije na desnoj obali raspona 15,25+4x15,0+14,0 koja je betonirana na skeli i prednapregnute betonske konstrukcije na rečnom delu raspona 12,0+84,0+14,0m. Rečni stubovi su temeljeni na steni pomoću bunara a ostali u otvorenim jamama. Velike negativne reakcije na krajnjim stubovima rečnog dela mosta, prenete su na tlo trajnim geoankerima. Ukupna dužina mosta je 199,25m.Most se sastoji od prilazne spregnute čelične konstrukcije sistema proste grede raspona 35m i glavne spregnute čelične konstrukcije sistema grede sa kosim užadima raspona 35,9+192,5+35,0m. Betonski piloni smešteni su u srednju ravan mosta. Obalni i pilonski stubovi temeljeni su na šipovima prečnika 1,20 m. Montaža čelične konstrukcije i armirano betonskih kolovoznih ploča obavljena je sa plovnom dizalicom. Ukupna dužina mosta je 297,50m.
   
DRUMSKI MOST PREKO EUFRATA KOD FALUDŽE, IRAKMOSTOVI NA AUTOPUTU EXPRESSWAY - No1 U IRAKU
Mostovska konstrukcija sastoji se od rečnog dela raspona 2x51,415+5x70,83m i dve inundacije na desnoj obali 2x18,0+2x6,1m.Stubovi rečnog dela mosta temeljeni su na kesonima površine 88,0m2, a stubovi inundacija na bušenim šipovima Ř 1,5m. Konstrukcija gornjeg stroja je od prednapregnutog betona osim inundacije 2x6,1m koja je od armiranog betona. Ukupna dužina mosta je 505,18m.Deonica autoputa Bagdad - Hila iznosi 106km na kojoj je izgrađeno 56 drumskih mostova. Stubovi su temeljeni na bušenim šipovima prečnika 1,2 i 1,5m. Kolovozna konstrukcija je od prednapregnutog betona, uglavnom montažnog tipa. Ukupna dužina svih mostova je 3.406m.
   
DRUMSKI MOST PREKO EUFRATA KOD MUSSAYIB, IRAKDRUMSKI MOST PREKO KANALA HILA U IRAKU
Most je od prednapregnutog betona. Na rečnom delu ima devet raspona po 36,0m a na inudacijama dva raspona po 14,0m, na levoj i dva raspona po 15,0m na desnoj obali. Svi stubovi temeljeni su na bušenim šipovima prečnika 1,20m. Konstrukcija gornjeg stroja sastoji se od prednapregnutih montažnih nosača. Ukupna dužina mosta je 382,0m.Most je od prednapregnutog betona preko pet polja raspona 36,0m, sistema kontinualnog nosača. Stubovi su temeljeni na šipovima prečnika 1,5m i 1,2m. Konstrukcija gornjeg stroja sastoji se od prednapregnutih montažnih nosača. Ukupna dužina mosta je 180m.
   
DRUMSKI MOST PREKO TIGRA U NAMANIJI, IRAK
Most je od prednapregnutog betona i sastoji se od rečne konstrukcije sa rasponima 13x36,0m, i inundacijama na levoj obali 3x18,0 i 4x‚8,0 na desnoj obali. Jedan otvor u rečnom delu prilagođen je propuštanju brodova. Stubovi na rečnom delu temeljeni su na bušenim šipovima prečnika 1,5m a na inundacijama prečnika 1,2m. Konstrukcija gornjeg stroja sastoji se od prednapregnutih montažnih nosača. Ukupna dužina mosta je 594,0m.
 

®2003 MOSTOGRADNJA A.D.

Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Srbija; Tel: 011 324 26 27, 323 23 17; Fax: 323 43 23